Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Sử dụng Remote7 Relay

- Sau khi cài đặt thành công r7relay Xuất hiện icon ứng dụng của app r7relay như hình.

Icon r7relay

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào icon app r7relay.exe để mở app (hoặc nhấn chuột phải vào app và chọn Open).

Click phải chọn open để khởi chạy r7relay

- Trên máy chủ sẽ thực hiện kết nối từ xa, nhập email và tên host rồi nhấn nút Start. Nếu Email chưa được đăng ký thì hãy đăng ký email ở website https://remote7.com/vi/signup.html .

Hướng dẫn sử dụng r7relay

Hướng dẫn sử dụng r7relay

- Viewer: máy tính mình đang sử dụng để remote.

- Server: máy tính được remote đến để điều khiển.

- Hai máy tính kết nối với nhau thông qua một Server trung gian gọi là Relay (Pc để chạy Relay Server cần phải có internet). Mô hình này có ưu thế về sự quản lý tập trung, nghĩa là một Client có thể kết nối cùng một lúc đến nhiều Server Pc ViewerPc Server sử dụng chung mạng LAN với Pc chạy Relay, Remote7 có thể kết nối qua r7relay.

Giao diện chính của R7relay

Giao diện chính của R7relay

Start Khởi động Relay Server.
Stop Ngắt kết nối Relay Server.
Options Hỗ trợ tùy chỉnh chức năng.

Giao diện Options

Giao diện Options

Root-relay PC có internet chạy ở chế độ Root.
Reply-ip Kết nối tới IP của Pc chạy Root-relay hoặc Relay bậc cao hơn.
Port Kết nối Port của Pc chạy Root-relay hoặc relay bậc cao hơn.
Listen-port Port Relay để Pc hoặc Relay bậc thấp hơn kết nối vào.
Save Lưu thay đổi.
Cancel Đóng cửa sổ Options.

Giao diện khi có Pc Server kết nối thành công tới R7relay

 Server kết nối thành công tới R7relay