Chat with Remote7

Q&A

Cài đặt remote7 như thế nào?

Tôi có thể cài đặt riêng r7viewer hay r7server không?

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-01 12:24:20

Lúc bạn cài đặt Remote7 bằng file setup, khi tới bước Select components, bạn có thể lựa chọn cài đặt: 1. Full Installation: cài đặt toàn bộ các chương trình bao gồm r7viewer, r7server và r7relay. 2. r7server installation: chỉ cài đặt chương trình r7server. 3. r7viewer installation: chỉ cài đặt chương trình r7viewer. 4. r7relay installation: chỉ cài đặt chương trình r7relay. Chúc bạn thành công.

Đăng bình luận